Ponton Next - arm cushion
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0
Dimensions (cm)
Width: 30
Depth: 60
Height: 13
Ponton Next - lower back cushion small
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1
Dimensions (cm)
Width: 60
Depth: 12
Height: 20
Ponton Next - lower back cushion small-2 p.
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2
Dimensions (cm)
Width: 60
Depth: 12
Height: 20

Ponton Next - lower back cushion large
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3
Dimensions (cm)
Width: 80
Depth: 12
Height: 20


Ponton Next - lower back cushion large-2 p.
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4
Dimensions (cm)
Width: 80
Depth: 12
Height: 20

Ponton Next - footstool 64x103 cm
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-5
Dimensions (cm)
Width: 64
Depth: 103
Height: 36
Ponton Next - footstool 103x103 cm
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-5, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-6
Dimensions (cm)
Width: 103
Depth: 103
Height: 36
Ponton Next - el. 3-seater pivot R+L
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-5, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-6, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-7
Dimensions (cm)
Width: 202
Depth: 103
Height: 68
Seat width: 102
Seat depth: 66
Seat height: 36
Back height: 32
Arm height: 32

Ponton Next - el. 3-seater 2x pivot R
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-5, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-6, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-7, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-8
Dimensions (cm)
Width: 202
Depth: 103
Height: 68
Seat width: 102
Seat depth: 66
Seat height: 36
Back height: 32
Arm height: 32
Ponton Next - el. 3-seater 2x pivot L
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-5, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-6, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-7, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-8, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-9
Dimensions (cm)
Width: 202
Depth: 103
Height: 68
Seat width: 102
Seat depth: 66
Seat height: 36
Back height: 32
Arm height: 32
Ponton Next - el. 1,5-seater pivot R
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-5, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-6, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-7, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-8, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-9, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-10
Dimensions (cm)
Width: 103
Depth: 103
Height: 68
Seat width: 102
Seat depth: 66
Seat height: 36
Back height: 32
Arm height: 32
Ponton Next - el. 1,5-seater pivot L
Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-0, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-1, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-2, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-3, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-4, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-5, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-6, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-7, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-8, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-9, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-10, Leolux Sofas, Leolux Furniture Dubai, Modern Sofas, ponton-sofa-specification-11
Dimensions (cm)
Width: 103
Depth: 103
Height: 68
Seat width: 102
Seat depth: 66
Seat height: 36
Back height: 32
Arm height: 32